Weekly News

Nordsøaftalen virker

Planen for renovering af Tyra-feltet er netop blevet godkendt af Energistyrelsen.

Energistyrelsen kunne for en måned siden godkende den plan for fuld genopbygning af Tyra-feltet, som Maersk Oil indsendte på vegne af sine DUC-partnere tidligere på året. Dermed fungerer den aftale om den fremtidige udvikling i Nordsøen, som regeringen med bred støtte i Folketinget vedtog i marts.

Nordsø-aftalen understøtter med en midlertidig skatterabat på olie- og gasudvindingen frem til 2025 den fremtidige udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen. Aftalen indebærer en fuld genopbygning af Tyrafeltet og forbedret tredjeparts­adgang til infrastrukturen. Det vil gøre det mere attraktivt at udvikle mindre oliefund.

Selvom Danmark satser på ved­varende energi, således at 50 procent af energiforbruget dækkes ad den vej fra 2030, og at vi i 2050 vil være helt uafhængige af fossile brændstoffer, er aftalen vigtig for forsyningssikkerheden her og nu, og man forventer at kunne udvinde yderligere 129 mio. tønder olie i Nordsøen. Dermed sikres fort­sat ud­vinding af olie og gas til gavn for samfundsøkonomien og tusindvis af arbejdspladser i off­shoreindustrien mange år ud i fremtiden.

– Aftalen bekræfter Maersk Oils engagement i investeringer i den fremtidige olie- og gasudvinding i Nordsøen, i særdeleshed den danske del. Anerkendelsen af fælles interesser mellem regeringen og industrien i investeringer som denne kan stå som forbillede for den type samarbejde, som vil understøtte værdiskabelse i mange årtier frem, siger Maersk Oil Chief Executive Gretchen Watkins.

Aftalen er fuldt finansieret med indførelse af udbytte fra Vækstfonden og Eksportkreditfonden samt afskaffelse af Forskudsmomsordningen. Endvidere vil den midlertidige skatterabat skulle tilbagebetales, hvis olieprisen atter stiger til over 75 dollars pr. tønde. Dertil kommer skatter og afgifter, når også mindre oliefund bliver udnyttet. Nordsø-­aftalen har også en miljøvinkel, nemlig at der etableres en pulje på 100 mio. kr. til grønne initiativer i forbindelse med olie- og gasindvindingen.

Renoveringen af Tyra-feltet er nødvendig, fordi havbunden under anlægget er sunket med op til fem meter som følge af mange års gasproduktion i feltet. Ombygningen vil medføre et produktionsstop mellem december 2019 og marts 2022.

Sammenlagt repræsenterer renoveringen en investering på 20 mia. kr. som fastholder feltets rolle som knudepunkt i olie- og gasudvindingen i hele den danske del af Nordsøen. Investeringerne giver mulighed for indtægter til statskassen på op til 26 mia. kr. frem mod 2042 foruden de afledte effekter af beskæftigelsen i offshoreindustrien. 

Fakta

DUC gennemfører fuld genopbygning af Tyra-feltet. Kulbrintefradraget hæves fra 5 procent årligt til 6,5 procent årligt og satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten hæves fra 15 til 20 procent. Aftalen sikrer en investering på 20 mia. kr. og udvinding af forventet 129 mio. tønder olie.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen samt Maersk Oil

Del

Journalist

Steen Blendstrup

Andre artikler